1. Persoonsgegevens – Wat zijn dat?

Het begrip ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over “een levende natuurlijke persoon aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd”. Het gaat hierbij om de gegevens die bij een   persoon horen en aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd.  Denk hierbij aan naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer,  e-mailadres of een foto. 

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (hierna: AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. 

2. Wie zijn wij en waarom deze verklaring?

Studio Drift B.V. (hierna: ‘Studio Drift’) gevestigd te Amsterdam is een collectief van kunstenaars opgericht door Lonneke Gordijn en Ralph Nauta. Studio Drift houdt zich bezig met het bedenken van design- en kunstconcepten, het produceren van objecten voortkomende uit deze concepten, en het verkopen en tentoonstellen van deze concepten en/of objecten. Studio Drift zoekt met haar installaties, werken en performances de grenzen op van techniek, kunst en natuur.  

In het kader van onze werkzaamheden kan Studio Drift persoonsgegevens van u verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij dat doen, welke grondslag(en) wij daarvoor hebben en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Daarnaast kunt u lezen met wie wij eventueel gegevens delen, welke beveiligingsmaatregelen wij treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, en wat uw rechten als betrokkene zijn. 

Studio Drift hecht veel waarde aan de bescherming van privacy. De door ons verkregen en/of verzamelde persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de AVG en andere relevante wetgeving. 

Studio Drift is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en treedt op als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ zoals bedoeld in de AVG. Dit zijn onze gegevens:

 • Statutaire naam: Studio Drift B.V.
 • Vestigings- en bezoekadres: Asterweg 20 B1, 1031 HN Amsterdam
 • E-mailadres: info@studiodrift.com 
 • KvK-nummer: 76559084
 • BTW-identificatienummer: NL860674241B01

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, en voor welk doeleinden? 

Afhankelijk van onze relatie met de betrokkene verzamelt Studio Drift verschillende typen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

Klanten en overige relaties van Studio Drift, zoals leveranciers.

 • Contact, informatievoorziening en servicedoeleinden: Studio Drift verwerkt persoonsgegevens voor het onderhouden van contact met klanten, geïnteresseerden en relaties, het verbeteren van de kwaliteit van onze activiteiten en de afwikkeling van een verzoek om informatie, vraag of klacht. Persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en persoonsgegevens die voorkomen in het e-mailverkeer.
 • De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: Studio Drift sluit overeenkomsten met klanten en leveranciers met betrekking tot de levering van producten of diensten. Persoonsgegevens die in dat kader worden verwerkt, zijn onder andere de voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsgegevens, betalingsgegevens (bankrekeningnummer en/of kaartgegevens), en overige gegevens die noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van overeenkomsten. 
 • Promotionele doeleinden:  Studio Drift verstuurt periodiek per e-mail een nieuwsbrief aan geïnteresseerden om hen te informeren over Studio Drift en haar activiteiten. In dat kader worden de naam en e-mailadres van de ontvanger (in beginsel met toestemming, zie hierna) verwerkt. Verder tonen wij berichten op sociale mediakanalen zoals Facebook en Instagram die foto en/of videobeelden kunnen bevatten.

Personeel

 • Personeelsbestand: Studio Drift verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar personeelsbestand. Dit personeelsbestand bestaat zowel uit werknemers in loondienst als uit zzp’ers die door Studio Drift worden ingeschakeld. In dat kader verwerken wij de persoonsgegevens die nodig zijn voor de administratie waaronder voornaam, achternaam, voorletters, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, functie, beroep, opleiding, e-mailadres, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer. 
 • Sollicitaties: Tijdens een sollicitatieprocedure verwerken wij persoonsgegevens van de sollicitant zoals (volledige) naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht. Daarnaast vraagt Studio Drift naar gegevens over de door de sollicitant gevolgde opleidingen alsmede het arbeidsverleden. In dit kader kan Studio Drift tevens een (zakelijk) sociale media-profiel zoals LinkedIn bekijken. Wij gebruiken bovenstaande gegevens om contact op te nemen en te onderhouden, en te beoordelen of de sollicitant de juiste kandidaat is voor de functie. 

Bezoekers van onze website

 • Ontwikkel- en analysedoeleinden:  Studio Drift plaatst analytische cookies om onze website verder te ontwikkelen, te onderhouden en te verbeteren. Hierbij worden interactiegegevens zoals uw IP-adres geregistreerd. Omdat analytische cookies slechts een beperkte inbreuk op uw privacy maken, hebben wij voor het plaatsen van deze cookies geen toestemming (cookiemelding) nodig.

4. Wettelijke grondslagen

Studio Drift verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van een (te sluiten) overeenkomst: ten aanzien van de persoonsgegevens van haar klanten, overige relaties en medewerkers verwerkt Studio Drift de gegevens doorgaans op grond van een overeenkomst tussen de klant, relatie, medewerker en Studio Drift, uitzonderingen in verband met vereiste toestemming (zie hierna) daargelaten;
 • Wettelijke verplichting: Studio Drift is gehouden om persoonsgegevens door te geven aan de Belastingdienst. Ook dient zij haar administratie, zoals gegevens met betrekking tot het personeelsdossier, de loonadministratie en debiteuren- en crediteurenadministratie, voor bepaalde tijd te bewaren (fiscale bewaarplicht); 
 • Toestemming: voor een aantal verwerkingen heeft Studio Drift in beginsel uw toestemming nodig en zal dit vragen:
 • De plaatsing van foto- en videomateriaal op onze sociale mediakanalen waarop individuen herkenbaar staan afgebeeld
 • Toezending van onze digitale nieuwsbrief. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt u aan Studio Drift uw naam en e-mailadres, en geeft u expliciet uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens in het kader van het ontvangen van de nieuwsbrief. Let op: wanneer u reeds klant bij ons bent, mogen wij u ook zónder deze toestemming opnemen in ons bestand en u digitaal informeren over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met eerder door u afgenomen producten of diensten. U heeft het recht om u op ieder moment en kosteloos af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor gebruik maken van de functie ‘afmelden’ (‘unsubscribe’) die in elke nieuwsbrief staat vermeld, of door een e-mail te sturen naar info@studiodrift.com
 • Gerechtvaardigd belang: zoals hierboven beschreven heeft Studio Drift een gevaardigd marketingbelang voor het informeren van bestaande klanten over soortgelijke producten of diensten. Verder heeft Studio Drift een gerechtvaardigd belang bij plaatsen van analytische cookies om zo de website te verbeteren. 

5. Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens en met wie delen wij dergelijke gegevens?

Bij de uitvoering van de werkzaamheden hebben de medewerkers van Studio Drift toegang tot uw persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk indien dat voor de medewerker noodzakelijk is ter uitvoering van zijn of haar werkzaamheden met betrekking tot de hiervoor geformuleerde doeleinden. 

Studio Drift kan ter ondersteuning van haar bedrijfsorganisatie gebruik maken van derden, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Indien Studio Drift dergelijke “verwerkers” inschakelt, sluit Studio Drift in die gevallen een overeenkomst waarin onder meer wordt afgesproken dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Tenzij er sprake is van direct marketing waarbij Studio Drift een gerechtvaardigd belang heeft, zal Studio Drift voor het overige uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve met uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft in dat geval het recht uw toestemming in te trekken (uw rechten zijn nader beschreven onder punt 8). 

Wel kan Studio Drift in bepaalde gevallen (wettelijk) verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

6. Bewaren van persoonsgegevens

Studio Drift bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Dit is anders wanneer er op Studio Drift een wettelijke verplichting rust die vereist de persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar), Studio Drift hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft en/of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

7. Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij? 

Studio Drift voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG door persoonsgegevens actueel te houden, veilig op te slaan en te vernietigen, geen buitensporige hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren, persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om persoonsgegevens te beschermen.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. Studio Drift heeft onder meer gezorgd voor encryptie van data en versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijk. 

Personen die namens Studio Drift toegang hebben tot uw gegevens zijn zoals hierboven aangegeven gehouden tot geheimhouding. Studio Drift verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. 

Eventuele datalekken zullen in de gevallen waar dat volgens de AVG en/of andere wetgeving nodig is, worden gedocumenteerd en (tijdig) worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en waar nodig aan u persoonlijk.

8. Wat zijn uw rechten?

Behoudens vrijstellingen (krachtens de AVG), heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken;
 • Het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Studio Drift handelt in strijd met de geldende privacyregels.

Studio Drift hecht er belang aan u erop te wijzen dat niet alle hierboven omschreven rechten absolute rechten zijn en dat Studio Drift onder bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de concrete omstandigheden. Mocht Studio Drift aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven dan zal zij dit gemotiveerd aan u kenbaar maken. 

Indien u het niets eens bent met onze beslissing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is overigens wel absoluut en een verzoek tot het niet meer ontvangen van reclame-uitingen van Studio Drift zullen wij in alle gevallen accepteren.

9. Hyperlinks

Voor zover wij op onze website links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van deze websites van derden de privacyverklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van Studio Drift.

10. Aanpassen van deze privacyverklaring

Studio Drift behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Studio Drift adviseert u daarom regelmatig de website hierop te controleren omdat hierop altijd de meest recente versie staat. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2020.